A

STÜHMER KFT által

https://stuhmer.hu/hu

elérhetőség alatt üzemeltetett webáruház

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

2022. május 02.

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

A STÜHMER Kft. 3397 Maklár, Stühmer Frigyes utca 1. szám alatti székhelyű gazdasági társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatón (továbbiakban: Tájékoztató) keresztül tájékoztatja az érintetteket a https://stuhmer.hu/hu elérhetőség alatt üzemeltetett webáruházában történt vásárlásokkal összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

Az Adatkezelő a természetes személy vásárlói/látogatói/ügyfelei személyes adatainak kezelését kiemelten fontosnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli és adatok biztonsága érdekében megtesz minden szükséges – technikai, szervezési – intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tájékoztatóban rögzített adatkezelése megfelel a vonatkozó – magyar és Európai Uniós – jogszabályokban foglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a 2018. május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak.

A Tájékoztató megalkotása során az Adatkezelő a jogszabályokon kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékoztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlásában és a 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatójában rögzítettekre is figyelemmel volt.

A Tájékoztatót, annak tartalmát az Adatkezelő bármikor jogosult megváltoztatni. A Tájékoztató 2022. május 02. napjától hatályos változata, az abban ismertetett fogalom meghatározások, az érintetteket megillető jogok, a jogorvoslati formák tartalmazzák a jogalkotónak az Infotv.-en a GDPR-re tekintettel – a 2018.07.26. napjával hatályba léptetett módosításait és az egyéb jogszabályok azt követően pl. az Fgytv. 2021.01.01. napjával hatályba lépett változásait. Amennyiben további egyéb releváns jogszabályok változására kerül sor az Adatkezelő az esetlegesen szükséges módosításokat elvégzi és a Tájékoztató hatályos változatát a weboldalán a https://stuhmer.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato elektronikus elérhetőség alatt haladéktalanul közzéteszi. A Tájékoztatóban foglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek fogadja el, azokat betartva jár el a személyes adatok kezelése során.

A Tájékoztató kapcsán felmerült kérdéseit az alábbi email címre, vagy a II. pontban megadott további elérhetőségeire várja az Adatkezelő:

stuhmer@stuhmer.hu

Az Adatkezelő adatkezeléseit elsősorban az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 • a 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről (továbbiakban: Art.)
 • a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (továbbiakban: Posta tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.)

A Tájékoztató célja: rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vonatkozó elveket, tájékoztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jogaikról, azok gyakorlásának módjáról, a webáruház által kezelt személyes adatokról, illetve a jogok gyakorlásához szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jogorvoslati formákról.

A Tájékoztató emellett tükrözni kívánja az Adatkezelő elkötelezettségét az adatvédelem területén és törekvését arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a NAIH állásfoglalásoknak megfelelő adatkezelési gyakorlatot folytasson.

A Tájékoztató időbeli hatálya: 2022. május 02. napjától visszavonásig, vagy a Tájékoztató módosításáig.

A Tájékoztató személyi hatálya: a Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre és az Adatkezelő adatkezelése révén érintett valamennyi természetes személyre.

A Tájékoztató tárgyi hatálya: a tárgyi hatály az Adatkezelő valamennyi adatkezelésére kiterjed attól függetlenül, hogy az elektronikus vagy papír alapú.

Kérjük, hogy a webáruházból történő rendelés (vásárlás) előtt az általános szerződési feltételeket (ÁSZF) is alaposan szíveskedjenek áttanulmányozni. A webáruházból történő rendeléshez kifejezetten el kell fogadnia a vásárlónak (érintettnek) az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban található tájékoztatás alapján hozzá kell járulnia az adatkezeléshez (a megfelelő négyzetek kipipálása révén).

Jelen Tájékoztató egymásnak mindenben megfelelő magyar és angol nyelvű változatban érhető el a webáruház honlapján. Amennyiben a gondos fordítás ellenére a magyar és az angol nyelvű változat között eltérő értelmezés, vagy ellentmondás állna fenn, abban az esetben a Tájékoztató magyar nyelvű változata az irányadó.

 1. Az Adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő és a tárhelyszolgáltató személye, elérhetőségei

ADATKEZELŐ:

CÉGNÉV: STÜHMER Kft.

NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV. Egri Törvényszék Cégbírósága

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-09-026255

SZÉKHELY: 3397 Maklár, Stühmer Frigyes utca 1.

ADÓSZÁM: 13389507-2-10

KÉPVISELI: Csóll Péter ügyvezető

INTERNETES ELÉRHETŐSÉGEI: https://stuhmer.hu

EMAIL CÍM: stuhmer@stuhmer.hu

TELEFONSZÁM: +36 36/517-372

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:

CÉGNÉV: XTRADEVELOPERS Kft.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-337923

SZÉKHELY: 1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 3. ép. 1 em. 27.

ADÓSZÁM: 26663229-2-43

ELEKTRONIKUS kapcsolattartásra szolgáló ELÉRHETŐSÉG: 06/20-912-8590

TELEFONOS ELÉRHETŐSÉG: info@xtradevs.com

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ :

 

NÉV: Dr. Hovancsek Zsolt egyéni ügyvéd

EMAIL CÍM: drhovancsek.zsolt@gmail.com

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A Tájékoztatóban használt kiemelten fontos fogalmak meghatározását és ahol indokoltnak tartjuk magyarázatát (dőlt betűvel szedve) az alábbiakban rögzítjük a GDPR és néhány esetben – ahol releváns – az Infotv. fogalom meghatározásával egyezően:

személyes adat GDPR: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Ilyen személyes adat pl. a webáruházban vásárló természetes személynek a vásárlás során megadott adata (pl. neve, e-mail címe, postai címe). De ugyanúgy személyes adatnak minősül pl. az érintett telefonszáma is.

az érintett jogai a GDPR alapján: tájékoztatáshoz való jog, személyes adatokhoz való hozzáférés joga, helyesbítés joga, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog ideértve a profilalkotást is, bírósághoz, Hatósághoz fordulás joga, ezek határideje, eljárási szabályai, kártérítés, sérelemdíj. Az érintetteket megillető jelen pontban felsorolt jogok részletes magyarázata, kifejtése a Tájékoztató IX. pontjában található.

adatkezelő GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Jelen esetben a Tájékoztató II. pontjában rögzített STÜHMER Kft.

adatkezelés GDPR: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Ilyen pl. a webáruházban vásárló természetes személyeknek a vásárláshoz (számla kiállításához) szükséges adatainak kezelése, tárolása jogszabályban (Sztv.) meghatározott ideig.

adattovábbítás Infotv.: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

adatfeldolgozó GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Ilyen személyek pl. a tárhelyszolgáltató, diszpécserszolgálat, vagy a könyvelők, akik a részükre átadott adatokat az adatkezelő utasításainak megfelelően kötelesek kezelni, az átadott adatok vonatkozásában saját maguk részére adatgyűjtést nem végezhetnek, az adatokkal önállóan érdemi döntést (pl. az adat törlése) nem hozhatnak.

adatfeldolgozás Infotv.: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége

adattörlés Infotv.: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

adatmegsemmisítés Infotv.: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Pl. a számítógépes nyilvántartásból való végleges törlés, vagy a papír alapú nyilvántartás bármilyen módon pl. iratmegsemmisítő útján történő megsemmisítése.

különleges adat: Infotv.: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. Ilyen adatokat az Adatkezelő nem kezel.

genetikai adat GDPR: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered. Ilyen adatokat az Adatkezelő nem kezel.

biometrikus adat GDPR: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, Ilyen például egy kamerarendszer révén rögzített arckép vagy ilyen pl. a daktiloszkópiai adat. Ilyen adatokat az Adatkezelő a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódóan nem kezel.

egészségügyi adat GDPR: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. Ilyen adatokat az Adatkezelő nem kezel.

az adatkezelés korlátozása GDPR: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; pl. abban az esetben, ha az érintett vitatja az adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogosságát.

profilalkotás GDPR: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat  valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. Ilyen jellegű adatkezelést az Adatkezelő nem végez.

álnevesítés GDPR: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

címzett GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

harmadik fél GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. Jelen esetben ide tartoznak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Futárszolgálatok, akik a webáruházon keresztül elektronikus úton rendelt termékek kiszállításával kapcsolatosan kezelt személyes adatok tekintetében mind önálló adatkezelők, azaz saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az Adatkezelő által részükre átadott személyes adatokat. Az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban lévő Futárszolgálatok saját adatkezelési tájékoztatóját az V/6. pontban feltüntetett linkekre kattintva érheti el.

az érintett hozzájárulása GDPR: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. pl: amikor a hírlevél küldésre feliratkozik, vagy regisztrál a webáruházban.

adatállomány Infotv.: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

nyilvántartási rendszer GDPR: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

adatvédelmi incidens GDPR: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ilyen lehet pl. egy külső behatás pl. hacker támadás, amely az Adatkezelő által kialakított adatbiztonsági rendszer olyan sérülésével jár, amelynek következtében az adatokhoz illetéktelen személyek férhetnek hozzá.

weboldal/honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett https://stuhmer.hu weboldal.

termék: A webáruházból online úton rendelhető édesipari termékek (csokoládék és cukrászsütemények).

közösségi oldal: az Adatkezelő által felügyelt, gondozott https://www.facebook.com/stuhmer.edesseg/ elérhetőség alatt található Facebook oldal. A Facebook önálló adatkezelő, saját adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkre kattintva érhető el.

https://www.facebook.com/about/privacy

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

GDPR előírásai alapján az Adatkezelő által tiszteletben tartott és magára nézve kötelezően alkalmazott adatkezelési elvek az alábbiak:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős az előzőekben felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Szükségesség és arányosság elve: lényegét tekintve megegyezik az adattakarékosság elvével.

Privacy by design elve: bár ezt az elvet konkrétan nem nevesíti ilyen néven a GDPR, de a Preambulum 78. cikkében és a Rendelet 25. cikkében egyértelműen megtalálható. Lényege: egy olyan tudatos adatvédelmi gondolkodásmód, amelyre figyelemmel az adatkezelő az adatkezelés során, ill. az adatkezelés módjának meghatározásakor olyan technikai és szervezési intézkedéseket pl. az álnevesítést hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelem elveinek, másrészt az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR alapján

GDPR:

A GDPR 6 cikke alapján az adatkezelés jogszerűsége abban az esetben áll fenn, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike (ezekből legalább egy) teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; pl: regisztráció, hírlevél küldés.

Az Adatkezelő e helyütt és a V. pontban felsorolt konkrét adatkezelési tevékenységeknél is egyaránt felhívja az érintettek figyelmét, hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja önkéntes, (elektronikus, vagy papír alapon) írásban adott hozzájáruláson alapul, abban az esetben az érintett az önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával.

A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; Pl. webáruházban vásárlás
 2. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; webáruházban vásárlás esetében pl. bizonylatok megőrzésének kötelezettsége a számvitelről szóló 2000 évi C tv. alapján
 3. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges: webáruházban vásárlás esetében nem releváns pl. humanitárius vészhelyzet, életveszély
 4. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges: webáruházban vásárlás esetében szintén nem releváns pl. közhatalmi jogosítványok gyakorlása körében
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek: A webáruházban történő vásárlással összefüggésben ilyen adatkezelést az Adatkezelő nem végez. Egyebekben ilyen típusú adatkezelésnek minősül egyebekben pl. egy kamerarendszer, vagy elektronikus beléptetőrendszer üzemeltetése.

Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok jogalapját a Tájékoztató V. pontjában minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hogy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán, szerződés teljesítéséhez, jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul.

Az adatkezelés(ek) időtartama

Az adatkezelések jogalapjához hasonlóan azok időtartamát az Adatkezelő a Tájékoztatóban szintén minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hogy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán, szerződés teljesítésén, jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul.

 
 1. AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZELÉSEI

Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) és (2) bekezdései alapján jelen tájékoztatón keresztül tájékoztatja az érintetteket az általa, ill. a megbízásából eljáró adatfeldolgozó részéről végzett adatkezelési műveleteket illetően az alábbi információkról:

 • az adatkezelő elérhetőségeiről
 • az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségeiről
 • az adatkezelés jogalapjáról
 • az érintettek köréről
 • a kezelt adatok köréről, gyűjtésének forrásáról
 • az adatkezelés céljáról
 • az adatkezelés időtartamáról
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következményéről
 • adatfeldolgozó személyéről, adatfeldolgozás céljáról
 • adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjéről
 • nemzetközi adattovábbítás címzettjéről, jogalapjáról
 • az automatizált döntéshozatal, profilalkotás tényéről
 • az érintettet megillető jogokról, jogorvoslati lehetőségekről

A GDPR 13 cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt további információk (érintettek jogai, felügyeleti hatósághoz benyújtható panasz jogáról, bírósághoz fordulás joga stb.) a Tájékoztatóban külön pontokban (IX. X..) összefoglalva találhatók meg. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy automatizált döntéshozatalt és profilalkotást az általa kezelt személyes adatok tekintetében semmilyen formában nem végez.

 1. Az Adatkezelő a webáruház üzemeltetésével összefüggésben az alábbi személyes adatok kezelését végzi:
 1. Regisztráció a webáruházban

Az Adatkezelő az önkéntes regisztrációval lehetőséget biztosít azoknak a természetes személy érintetteknek, akik vásárlásaikat a felhasználói fiókjukon keresztül szeretnék lebonyolítani. A regisztráció lehetővé teszi az érintetteknek, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk a személyes adataikat és regisztrációs profiljuk révén a vásárlásaikat is nyomon tudják követni. A regisztráció történhet a webáruház felületén történő regisztrálás révén, de a Fogyasztó választhatja a Facebook, vagy Google fiók segítségével történő regisztrációt is, amikor a Fogyasztó neve és e-mail címe a webáruház részére átvételre kerül. Természetesen a Fogyasztó regisztráció nélkül is vásárolhat a webáruházban mindennemű kötöttség nélkül.

A Fogyasztó által megadott jelszó tárolása titkosított, azt sem az Adatkezelő, sem az adatfeldolgozók nem látják és nem tudják visszafejteni. Amennyiben a Fogyasztó elfelejti a megadott jelszavát az „elfelejtett jelszó” funkció használatával a rendszer kiküld az e-mail címére egy linket, amire kattintva visszakerül az oldalra, ahol beállíthat magának egy új jelszót.

A Fogyasztó a regisztrációt követően belépve a fiókjába a „Profil” menüpontra kattintva láthatja az általa megadott valamennyi – számlázási, szállítási és kapcsolattartási célból – rögzített személyes adatát. A „Profil” menüpontban a Fogyasztónak egyaránt lehetősége van arra, hogy letöltse a webáruházban általa megadott valamennyi személyes adatát, valamint arra, hogy törölje a fiókját és a törléssel együtt – külön erre irányuló írásbeli kérelem nélkül – a Szolgáltató is törli mindazon személyes adatát, amelyet vele kapcsolatosan tárolt (kivéve azokat, amelyek megőrzése jogszabály előírás miatt – pl. a vásárlással összefüggésben a Számv. tv. által előírt ideig – kötelező).

 • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,

 

 • az érintettek köre: valamennyi érintett, aki a webáruházban önként regisztrál

 

 • kezelt adatok köre: teljes név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó (a jelszó mindig csak az érintett előtt ismert).

 

 • az adatkezelés célja: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés, azonosítás, kapcsolattartás, a vásárlások megkönnyítése, egyszerűsítése.

 

 • adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a regisztráció meghiúsulása

 

 • adatfeldolgozó:

 

 

 1. XTRADEVELOPERS Kft. (székhely: 1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 3.ép. 1. em. 27., cégjegyzékszám: 01-09-337923, képviseli: Bergendi Norbert Dániel ügyvezető, telefonszám: +36-20-912-8590, e-mail: info@xtradevs.com) részére online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

 1. SmartFront Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 9. em., cégjegyzékszám: 01-09-968866, képviseli: Schramm Károly Tamás ügyvezető, telefonszám: +36-20-312-5257 email: info@smartfront.hu részére az ügyviteli, számlázó rendszer üzemeltetés támogatása céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 2. Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. telefonszám: +353 1 706 3117. a levelezési rendszer és a kapcsolódó informatikai szolgáltatások biztosítása céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 3. MPC Hardver Kft. (székhely: 3300 Eger, Petőfi Sándor utca 19. cégjegyzékszám: 10-09-027803, képviseli: Gillányi László Gábor ügyvezető, telefonszám: 06-36-311-660, e-mail: laszlo.gillanyi@mpc-group.hu, a levelezési rendszer és a kapcsolódó informatikai szolgáltatások üzemeltetése céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot az adatfeldolgozókon kívül harmadik személynek

 

 • nemzetközi adattovábbítás: nincs

 

 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban a weboldalon keresztül adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával, vagy a fentiek szerint a felhasználói fiókja törlésével. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 

 

V/2. Kosárelhagyásra figyelmeztetés

Amennyiben a regisztrált Fogyasztó úgy lép ki a profiljából/webáruházból, hogy egy, vagy több terméket a kosarába helyezett, azonban azokat nem vásárolta meg, a rendszer a kosárba helyezést követő 5., a 10., és a 15. napon értesítő e-mailt küld, amelyben jelzi a regisztrált Fogyasztónak a félbemaradt vásárlást. Amennyiben a Fogyasztó ezen értesítő e-mail(ek) küldését követően sem véglegesíti a vásárlást, a rendszer legkésőbb a 16. napon törli a kosárba helyezett termék(ek)et.

 

A regisztrált Fogyasztók részére a kosárelhagyás funkciót automatikusan biztosítja a rendszer. Amennyiben a Fogyasztó nem kívánja igénybevenni a kosárelhagyásra figyelmeztető funkciót, abban az esetben a regisztráció nélküli vásárlást választva vásárolhat a webáruházban.

 

 • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,

 

 • az érintettek köre: valamennyi érintett, aki a webáruházban önként regisztrál

 

 • kezelt adatok köre: a kosárba helyezett termékek adatai (ár, mennyiség, termékjellemzők stb.) a félbehagyott vásárlás időpontja, egyéb azonosítója, érintett neve, e-mail címe.

 

 • az adatkezelés célja: a webáruházban vásárlás során a kosárban felejtett termékekre történő figyelmeztetés, kapcsolattartás.

 

 • adatkezelés időtartama: a termékek kosárba helyezése – és az értesítő e-mailek figyelmen kívül hagyása – esetén maximálisan 16 napig, egyebekben a kosárelhagyásról értesítő e-mailek alapján véglegesített vásárlás időpontjáig.

 

 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a kosárelhagyás funkció működésének meghiúsulása

 

 • adatfeldolgozó:

 

 

 1. XTRADEVELOPERS Kft. (székhely: 1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 3.ép. 1. em. 27., cégjegyzékszám: 01-09-337923, képviseli: Bergendi Norbert Dániel ügyvezető, telefonszám: +36-20-912-8590, e-mail: info@xtradevs.com) részére online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

 1. SmartFront Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 9. em., cégjegyzékszám: 01-09-968866, képviseli: Schramm Károly Tamás ügyvezető, telefonszám: +36-20-312-5257 email: info@smartfront.hu részére az ügyviteli, számlázó rendszer üzemeltetés támogatása céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 2. Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. telefonszám: +353 1 706 3117. a levelezési rendszer és a kapcsolódó informatikai szolgáltatások biztosítása céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 3. MPC Hardver Kft. (székhely: 3300 Eger, Petőfi Sándor utca 19. cégjegyzékszám: 10-09-027803, képviseli: Gillányi László Gábor ügyvezető, telefonszám: 06-36-311-660, e-mail: laszlo.gillanyi@mpc-group.hu, a levelezési rendszer és a kapcsolódó informatikai szolgáltatások üzemeltetése céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot az adatfeldolgozókon kívül harmadik személynek

 

 • nemzetközi adattovábbítás: nincs

 

 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

V/3.Vásárlás a webáruházban

Az Adatkezelő a webáruházban vásárló érintettek adatait elektronikusan saját ügyviteli/számlázó rendszerében (SmartFront ERP) kezeli és tárolja a lentebb jelzett időtartamig. A papír alapon kiállított (kinyomtatott) személyes adatokat tartalmazó okiratok: mint a számla, vagy nyugta az elektronikus rendszerben tárolt ugyanezen adatokkal együtt kerülnek megőrzésre megegyező időtartamig.

 

 • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruház kínálatában lévő termékekből vásárolni kíván.
 • kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, számlázási és szállítási adatok (ország, településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megrendelt termék(ek) azonosító adatai és mennyisége, a megrendelt termék(ek) ellenértéke (fizetendő végösszeg) a választott fizetési és szállítási mód, a vásárlás dátuma. Vállalkozások (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók stb.) esetén a jogi személynél kapcsolattartásra kijelölt kontaktszemély neve, beosztása, e-mail címe, mobiltelefonszáma.
 • az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 • az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, a megrendelések teljesítése, a vásárló nyilvántartása, azonosítása, kapcsolattartás, a vásárlás és fizetés dokumentálása.
 • az adatkezelés időtartama: a Ptk. 6:22. § (1) bekezdés alapján a szerződésből fakadó igény elévüléséig, azaz öt évig.
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházban történő vásárlás meghiúsulása
 • adatfeldolgozó:

 

 1. Constans Számviteli Kft. (székhely: 3300 Eger, Petőfi Sándor u. 19., telefonszám: +36 30 403 7971, e-mail: constans.konyveles@gmail.com) részére könyvelési feladatok végzése céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

 

 1. XTRADEVELOPERS Kft. (székhely: 1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 3.ép. 1. em. 27., cégjegyzékszám: 01-09-337923, képviseli: Bergendi Norbert Dániel ügyvezető, telefonszám: +36-20-912-8590, e-mail: info@xtradevs.com) részére online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

 1. SmartFront Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 9. em., cégjegyzékszám: 01-09-968866, képviseli: Schramm Károly Tamás ügyvezető, email: info@smartfront.hu részére az ügyviteli, számlázó rendszer üzemeltetés támogatása céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

 • adattovábbítás: az Adatkezelő nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során az adatfeldolgozókon kívül adatot harmadik személynek
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az Adatkezelő nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

 

 

V/4. Számla kiállítása a vásárláshoz kapcsolódóan:

Az Adatkezelő a webáruházban vásárlók részére az általa forgalmazott termékek értékesítéséhez kapcsolódóan számlát állít ki. A számlát a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő időtartamig őrzi.

 • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő által forgalmazott termékből vásárol.
 • kezelt adatok köre: név, lakcím (ország, településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a termék darabszáma, ellenértéke (fizetendő végösszeg), a választott fizetési mód, a termék vásárlásának dátuma, adóalany természetes személy egyéni vállalkozó, őstermelő esetén adószám (közösségi adószám) cégnév, székhely.
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 • az adatkezelés célja: a megvásárolt termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat kiállítása, az Adatkezelő számviteli kötelezettségének teljesítése. A vásárló és a vásárlás (fizetés) adatainak nyilvántartása, azonosítása, dokumentálása.
 • az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a terméket megvásárló természetes személy/egyéni vállalkozó nem kaphat névre szóló számlát.
 • adatfeldolgozó:

 

 1. Constans Számviteli Kft. (székhely: 3300 Eger, Petőfi Sándor u. 19., telefonszám: +36 30 403 7971, e-mail: constans.konyveles@gmail.com) részére könyvelési feladatok végzése céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

 

 1. SmartFront Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 9. em., cégjegyzékszám: 01-09-968866, képviseli: Schramm Károly Tamás ügyvezető, email: info@smartfront.hu részére az ügyviteli, számlázó rendszer üzemeltetés támogatása céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

 • adattovábbítás: adóalany természetes személy (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő) és nem adóalany természetes személy esetén a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) az Áfa. tv. 169. §-ában és a 170. §-ában meghatározott adatok továbbítása céljából. Jogalap: az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Áfa tv. 10. melléklet 1,.2., és 4. pontjai szerint.
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az Adatkezelő nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba

V/5. Bankkártyával történő fizetés az OTP BANK Nyrt. fizetési felületén keresztül

Az Adatkezelő által forgalmazott termékek ellenértékének megfizetése a Vásárló döntése alapján bankkártyás fizetés révén is történhet az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay felületén a weboldalra történő átirányítást követően.

 • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő által forgalmazott termékekből vásárol és a vásárlás ellenértékét bankkártyás fizetés révén az OTP BANK Nyrt. fizetési felületén keresztül fizeti ki
 • kezelt adatok köre: a vásárló neve, a vásárlás értéke (összege) a közlemény rovatban a vásárlással összefüggésben feltüntetett azonosító adatok, fizetési mód, a vásárlás időpontja.
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 • az adatkezelés célja: a vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés adatainak és összegének ellenőrzése, a teljesítés megkönnyítésének elősegítése
 • az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett vásárló nem tud bankkártyás fizetés révén fizetni,
 • adatfeldolgozó:

Constans Számviteli Kft. (székhely: 3300 Eger, Petőfi Sándor u. 19., telefonszám: +36 30 403 7971, e-mail: constans.konyveles@gmail.com) részére könyvelési feladatok végzése céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

 

 • adattovábbítás: bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció adatai: összege, dátuma, időpontja, bankkártya adatai az OTP Mobil Kft. 1143 Budapest, Hungária körút 17-19 részére. jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Ezekhez az adatokhoz csak az OTP Mobil Kft. fér hozzá, ő kezeli, az Adatkezelő nem. Az OTP Mobil Kft. adatvédelmi tájékoztatóit az alábbi linkre kattintva érheti el: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az Adatkezelő nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

V/6. A termék(ek) kiszállítása kapcsán kezelt adatok

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő a termékek kiszállításához a fuvarozási tevékenységet végző GLS General Logistics Systems Hungária Kft., az Express One Hungary Kft. és a FedEx Express Hungary Kft. (továbbiakban: Futárszolgálatok) szolgáltatásait veszi igénybe, attól függően, hogy a kiszállítani kért termék szállítási címe melyik országban található (ezzel kapcsolatosan kérjük az ÁSZF „országlista” mellékletének áttanulmányozást, ahol a kiszállítás cím (célország) mellett feltüntetésre került, hogy melyik futárszolgálat végzi a kiszállítást az adott (cél)országba. Az Európai Unió tagállamai területén kívüli országokba történő kiszállításokat minden esetben a FedEx Express Hungary Kft. segítségével teljesíti az Adatkezelő.

A GLS General Logistics Systems Hungária Kft., az Express One Hungary Kft. és a FedEx Express Hungary Kft. a webáruházon keresztül elektronikus úton rendelt termékek kiszállításával kapcsolatosan kezelt személyes adatok tekintetében mind önálló adatkezelők, azaz saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az Adatkezelő által részükre átadott személyes adatokat. Az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban lévő Futárszolgálatok saját adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linkekre kattintva érheti el:

GLS General Logistics Systems Hungária Kft.: https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Express One Hungary Kft.

https://expressone.hu/public/Express_One_Hungary_Kft_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf

FedEx Express Hungary Kft.: https://www.fedex.com/en-hu/privacy-policy.html#8h

Az érintettek által a webáruházon keresztül – elektronikus úton – rendelt termékeknek a kiszállításához szükséges személyes adatok átadására az Adatkezelő és a Futárszolgálatok közötti, valamint az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés (megrendelés) alapján kerül sor.

Jelezzük továbbá, hogy a webáruházból elektronikus úton az Európai Unió tagállamain kívüli – az ÁSZF-ben felsorolt – országok területére (továbbiakban Unión kívüli országok) rendelt termékek kiszállításához szükséges személyes adatok a FedEx Express Hungary Kft. részére kerülnek átadásra, amelynek során ezen személyes adatok az Európai Unió tagállamain kívüli, harmadik országba is továbbításra kerülhetnek, amely adattovábbítás nélkül az Unión kívüli országokba történő kiszállítás lehetetlenné válna.

Az érintettek a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával a GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárulásukat adják a kiszállításhoz szükséges személyes adataiknak az Európai Unió tagállamain kívüli, az ÁSZF-ben felsorolt Unión kívüli országokba történő továbbításhoz a FedEx Express Hungary Kft. részére.

Az érintett ezekben az Európai Unió tagállamain kívüli kiszállítást igénylő esetekben tudomásul veszi és tisztában van azzal, hogy a webáruház használata során bármilyen személyes adatot a saját elhatározásából, a saját felelősségére ad meg tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy ezekben az Unión kívüli országokban a GDPR által elvárt védelmi szint biztosítva van. További információkat az adatvédelmi GYIK összefoglalónkra https://stuhmer.hu/hu/gyakori-kerdesek kattintva talál (12. kérdés) az Unión kívüli országokba történő adattovábbítás lépcsőfokairól, feltételeiről.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy az Unión kívüli országokba történő adattovábbítás GDPR 49. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szükséges az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez is.

Amennyiben még részletesebb információt szeretne kapni az Unión kívüli országokba történő adattovábbításokat érintő biztosítékokról kérjük, hogy tanulmányozza át a FedEx fentiekben hivatkozott adatkezelési tájékoztatóját és megválaszolatlan kérdés esetén forduljon a FedEx Express Hungary Kft.-hez, vagy kérjen további tájékoztatást a FedEx adatkezelési tájékoztatójában (8. pont) megadott elektronikus elérhetőségeken keresztül a FedEx Express International BV-től, vagy a FedEx Corporation-től.

 

 • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruház kínálatában lévő termékek közül vásárol és kiszállítást (házhozszállítást) kér.
 • kezelt adatok köre: név, email cím/telefonszám, szállítási adatok (ország, településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megrendelt termék(ek) azonosító adatai és mennyisége, a megrendelt termék(ek) ellenértéke (fizetendő végösszeg) a választott fizetési és szállítási mód, a vásárlás dátuma.
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 • az adatkezelés célja: a webáruházból megrendelt terméknek az érintett által megadott címre történő kiszállítása és az ehhez szükséges kapcsolattartás.
 • az adatkezelés időtartama: a kiszállítás lebonyolításáig.
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházban történő vásárlás meghiúsulása
 • adatfeldolgozó:
 1. SmartFront Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 9. em., cégjegyzékszám: 01-09-968866, képviseli: Schramm Károly Tamás ügyvezető, email: info@smartfront.hu részére az ügyviteli, számlázó rendszer üzemeltetés támogatása céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

 • adattovábbítás:
 1. GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., telefonszám: +36 29 886 670, e-mail: info@gls-hungary.com) részére termék kiszállítása céljából; adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és a Posta tv. 54. § (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez (termék kiszállításához) szükséges
 2. Express One Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12., telefonszám: +36 1 8 777 400, e-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu) részére termék kiszállítása céljából; adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és a Posta tv. 54. § (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez (termék kiszállításához) szükséges
 3. FedEx Express Hungary Kft. (székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi repülőtér II. Logisztikai Központ - Irodaépület. 283. ép., telefonszám: +36 80 980 980, e-mail: hungary@fedex.com) részére termék kiszállítása céljából; adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és a Posta tv. 54. § (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez (termék kiszállításához) szükséges
 • nemzetközi adattovábbítás: a fentiekben kifejtettek szerint.
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az Adatkezelő nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

V/7. Ajánlatkérés (elektronikus formában, postai úton, vagy faxon keresztül)

Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy a terméke iránt érdeklődő természetes személyek ajánlatkéréssel forduljanak hozzá. Az ajánlatkérés egyaránt lehetséges az webshop@stuhmer.hu elektronikus e-mail címen, postai úton, vagy faxon keresztül. Telefonon érkezett ajánlatkérés esetén (az adatok rögzítése nélkül) az Adatkezelő kéri az érintettet, hogy ajánlatát az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségei valamelyikére küldött írásos formában tegye meg, kivéve, ha az ajánlatkéréssel kapcsolatos kérdés egyszerűen és azonnal megválaszolható, ill. annak semmilyen formában, semmilyen személyes adattal történő rögzítése, dokumentálása sem szükséges.

Az ajánlatkérés beérkezése után az Adatkezelő elkészíti az érintett számára adott ajánlatot és a megadott kapcsolattartási formán keresztül juttatja el számára.

  • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér, a személyes adatainak megadása mellett
  • a kezelt adatok köre, forrása: név, e-mail cím, üzenet (ajánlat) tárgya, postai úton érkezett kérés esetén az ajánlatot kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb. házszám, emelet ajtó, irányítószám).
  • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
  • az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat adása és az ehhez szükséges kapcsolattartás
  • az adatkezelés időtartama: az adott ajánlat érvényességi idejének lejártáig
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az ajánlatkérés meghiúsulása
  • adatfeldolgozó:

 

 1. XTRADEVELOPERS Kft. (székhely: 1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 3.ép. 1. em. 27., cégjegyzékszám: 01-09-337923, képviseli: Bergendi Norbert Dániel ügyvezető, telefonszám: +36-20-912-8590, e-mail: info@xtradevs.com) részére online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

 1. SmartFront Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 9. em., cégjegyzékszám: 01-09-968866, képviseli: Schramm Károly Tamás ügyvezető, telefonszám: +36-20-312-5257 email: info@smartfront.hu részére az ügyviteli, számlázó rendszer üzemeltetés támogatása céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 2. Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. telefonszám: +353 1 706 3117. a levelezési rendszer és a kapcsolódó informatikai szolgáltatások biztosítása céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 3. MPC Hardver Kft. (székhely: 3300 Eger, Petőfi Sándor utca 19. cégjegyzékszám: 10-09-027803, képviseli: Gillányi László Gábor ügyvezető, telefonszám: 06-36-311-660, e-mail: laszlo.gillanyi@mpc-group.hu, a levelezési rendszer és a kapcsolódó informatikai szolgáltatások üzemeltetése céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

 • adattovábbítás: az Adatkezelő nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az Adatkezelő nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban (elektronikus, vagy postai úton papír alapon) adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

V/8. Információkérés (elektronikus formában, postai úton, vagy faxon keresztül)

Az Adatkezelő ugyancsak lehetővé teszi, hogy a terméke iránt érdeklődő természetes személyek minden egyéb, az ajánlatkérés körébe nem tartozó tárgyban információt kérjenek tőle. Az információkérés egyaránt lehetséges az webshop@stuhmer.hu elektronikus e-mail címen, postai úton, vagy faxon keresztül.

Telefonon érkezett kérdés esetén (az adatok rögzítése nélkül) az Adatkezelő kéri az érintettet, hogy a kérdést az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségei valamelyikére küldött írásos formában tegye meg, kivéve, ha a kérés egyszerűen és azonnal megválaszolható, ill. annak semmilyen formában történő dokumentálása sem szükséges. Pl. az érintett a saját nevének és egyéb adatainak közlése nélkül az Adatkezelő termékével kapcsolatosan érdeklődik.

  • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől a termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatosan információt kér a személyes adatainak megadása mellett és kérése nem tartozik az ajánlatkérés körébe.
  • a kezelt adatok köre, forrása: név, e-mail cím, üzenet tárgya (postai úton érkezett kérés esetén az információt kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a kérés tartalma.
  • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
  • az adatkezelés célja: az érintett számára információ (válaszadás) nyújtása és az ehhez szükséges kapcsolattartás
  • az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az információkérés meghiúsulása
  • adatfeldolgozó:

 

 1. XTRADEVELOPERS Kft. (székhely: 1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 3.ép. 1. em. 27., cégjegyzékszám: 01-09-337923, képviseli: Bergendi Norbert Dániel ügyvezető, telefonszám: +36-20-912-8590, e-mail: info@xtradevs.com) részére online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

 1. SmartFront Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 9. em., cégjegyzékszám: 01-09-968866, képviseli: Schramm Károly Tamás ügyvezető, telefonszám: +36-20-312-5257 email: info@smartfront.hu részére az ügyviteli, számlázó rendszer üzemeltetés támogatása céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 2. Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. telefonszám: +353 1 706 3117. a levelezési rendszer és a kapcsolódó informatikai szolgáltatások biztosítása céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 3. MPC Hardver Kft. (székhely: 3300 Eger, Petőfi Sándor utca 19. cégjegyzékszám: 10-09-027803, képviseli: Gillányi László Gábor ügyvezető, telefonszám: 06-36-311-660, e-mail: laszlo.gillanyi@mpc-group.hu, a levelezési rendszer és a kapcsolódó informatikai szolgáltatások üzemeltetése céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
  • adattovábbítás: az Adatkezelő nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot az adatfeldolgozókon kívül harmadik személynek
  • nemzetközi adattovábbítás: nincs
  • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az Adatkezelő nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban (elektronikus, vagy postai úton papír alapon) adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

V/9. Panaszok és minőségi kifogások kezelése

Adatkezelő az általa forgalmazott termékkel kapcsolatban személyesen, elektronikus úton, vagy papír alapon érkezett panaszokat jegyzőkönyv felvétele mellett kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről az érintett személyt tájékoztatja.

  • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéshez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Fgytv. 17/A § (7) bekezdése
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőnél szóban személyesen vagy elektronikus úton, vagy papír alapon panasszal és/vagy minőségi kifogással él az általa forgalmazott termékkel és/vagy az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal szemben, vagy a termék/szolgáltatás forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból kifolyólag – pl. késedelmes szállítás – kifogást támaszt az Adatkezelő magatartásával, eljárásával, tevékenységével, mulasztásával stb. kapcsolatosan.
  • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett panasz esetén a panaszt tevő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a panasszal, minőségi kifogással érintett termék/szolgáltatás megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a minőségi hiba leírása, az egyéb jellegű panasz tartalma, kifejtése, annak bizonyítékai, az érintett által érvényesíteni kívánt igény a panasz és/vagy minőségi kifogás rendezésének módja, a panasz azonosítója, a jegyzőkönyv adatai: felvételének helye, ideje, aláíró neve, aláírása.
  • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
  • az adatkezelés célja: az Adatkezelő és az érintett közötti esetleges jogvita eldöntéséhez bizonyíték szolgáltatása, az Adatkezelő által forgalmazott termékkel/szolgáltatásokkal valamint az értékesítéssel összefüggő okból felmerülő panaszok, minőségi kifogások hatékony kezelése, azok kivizsgálása, az ehhez szükséges azonosítás, kapcsolattartás, utólagos bizonyíthatóság
  • az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén három év, míg az esetleges visszáru bizonylatok, számlák esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év,
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a panasz és a minőségi kifogás kezelésének elmaradása, az érintett nem tudja gyakorolni a fogyasztóként őt megillető jogokat.
  • adatfeldolgozó:

 

 1. XTRADEVELOPERS Kft. (székhely: 1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 3.ép. 1. em. 27., cégjegyzékszám: 01-09-337923, képviseli: Bergendi Norbert Dániel ügyvezető, telefonszám: +36-20-912-8590, e-mail: info@xtradevs.com) részére online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

 1. SmartFront Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 9. em., cégjegyzékszám: 01-09-968866, képviseli: Schramm Károly Tamás ügyvezető, email: info@smartfront.hu részére az ügyviteli, számlázó rendszer üzemeltetés támogatása céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

 • adattovábbítás: az Adatkezelő nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot az adatfeldolgozókon kívül harmadik személynek

 

 • nemzetközi adattovábbítás: nincs

 

 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az Adatkezelő nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

 

V/10. Marketing adatbázis, hírlevél, reklám küldés

 

Az Adatkezelő azon természetes személy érintettek részére, akiktől a marketing, reklám célú üzenetek küldéséhez külön írásos hozzájárulással rendelkezik, hírlevelet és egyéb marketing tartalmú üzeneteket küld. Az érintett természetesen mindennemű kötöttségtől mentesen bármikor visszavonhatja korábban adott hozzájárulását.

 

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek általános és egységes hírlevelek, amelyek kiküldésével kapcsolatosan, azzal összefüggésben az érintettek vonatkozásában semmilyen profilalkotást nem végez az Adatkezelő.

Az Adatkezelő hírleveleinek megküldése a Magyarországon is ismert és népszerű „Mailchimp” nemzetközi hírlevél rendszeren keresztül külföldről történik. A „Mailchimp” rendszer üzemeltetője a The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA).

 

Ennek megfelelően a hírlevélre történő feliratkozáshoz, és a személyes adatok (teljes név, e-mail cím) külföldi (Európai Unión kívüli) adatkezelőhöz történő továbbításához az érintettek kifejezett hozzájárulása szükséges ugyanazon okból, mint amelyet már az Európai Unión kívüli országokba történő kiszállításnál is jeleztünk.

Az érintett ennek megfelelően tudomásul veszi és tisztában van azzal, hogy a hírlevél feliratkozáshoz és küldéshez szükséges személyes adatait a saját elhatározásából, a saját felelősségére adja meg tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy a hírlevélküldő rendszer üzemeltetését végző országban a GDPR által elvárt védelmi szint biztosítva van. További információkat az adatvédelmi GYIK összefoglalónkra https://stuhmer.hu/hu/adatvedelmi-gyik kattintva talál (12. kérdés) az Unión kívüli országokba történő adattovábbítás lépcsőfokairól, feltételeiről.

 

Ennek megfelelően az érintettek a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával a GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárulásukat adják a hírlevélküldő rendszerre történő feliratkozással ahhoz, hogy a hírlevél küldéshez szükséges személyes adataik (teljes név, e-mail cím) a „Mailchimp” rendszer üzemeltetője részére továbbíthatóak legyenek.

Amennyiben további információt szeretne kapni a hirlevélküldő rendszert üzemeltető cég adatkezelési gyakorlatáról a „Mailchimp” adatkezelési elveit az alábbi linkre kattintva ismerheti meg:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

  • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése)

 

  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő hírlevél szolgáltatását igénybe veszi a hírlevélre való feliratkozással, a személyes adatainak megadása mellett

 

  • a kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, a direktmarketing célú üzenetekhez és a hírlevél, reklám üzenetekhez adott hozzájárulás.

 

  • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

  • az adatkezelés célja: az érintett számára tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól hírlevél és reklámüzenetek formájában (pl.: akciók, hírek, események, szolgáltatások, árak változása stb.). A hírlevélről és reklám üzenetekről az érintett bármikor díjmentesen és mindennemű kötöttség, feltétel nélkül leiratkozhat a webshop@stuhmer.hu email címre, vagy az Adatkezelő jelen Tájékoztató II. pontjában megadott elérhetőségeire küldött elektronikus, vagy postai úton küldött levélen keresztül. Továbbá személyre szabott marketing ajánlatok küldése.

 

  • az adatkezelés időtartama: az érintett önkéntes hozzájárulása visszavonásáig. Az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozottak listáját kétévente felülvizsgálja és a további hírlevelek küldéséhez megerősítő e-mailt kér. Amennyiben az érintett 1 héten belül nem küld megerősítő e-mailt, abban az esetben az Adatkezelő törli az érintettet a hírlevél listáról.

 

  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem kap hírlevelet, ill. a korábban feliratkozott érintett a megerősítő e-mail hiányában további hírleveleket már nem kap

 

 • adatfeldolgozó:

 

 1. XTRADEVELOPERS Kft. (székhely: 1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 3.ép. 1. em. 27., cégjegyzékszám: 01-09-337923, képviseli: Bergendi Norbert Dániel ügyvezető, telefonszám: +36-20-912-8590, e-mail: info@xtradevs.com) részére online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 • adattovábbítás: A „Mailchimp” rendszer üzemeltetője a The Rocket Science Group LLC részére (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). hírlevélküldő rendszer üzemeltetése céljából. Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adattovábbítás a szerződés teljesítéséhez (hírlevél küldéshez) szükséges

 

 • nemzetközi adattovábbítás: a fentiekben kifejtettek szerint.

 

 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba

Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban (emailben, vagy postai úton papír alapon) adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

V/11. Közösségi oldalon (Facebook) történő jelenlét

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/stuhmer.edesseg/ felületen érhető el a Facebook közösségi oldalon és ezáltal az érintett természetes személyek az Adatkezelővel, az általa forgalmazott termékkel kapcsolatosan különböző véleményeket észrevételeket fogalmazhatnak meg vagy az Adatkezelő által megosztott tartalmakra reagálhatnak, vele kapcsolatot tarthatnak.

Adatkezelő a Facebook-tól, semmilyen – személyes adatokra épülő – statisztikát (pl. látogatottsági) nem kér az oldalát felkereső érintettek korára, nemére, családi állapotára stb. vonatkozóan.

  • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon és az Adatkezelő Facebookon található közösségi oldalát és azon megjelenő tartalmakat megosztja, kedveli (lájkolja), véleményezi, önként követi.
  • a kezelt adatok köre, forrása: az érintett közösségi oldalon regisztrált neve, nyilvános profilképe, ill. egyéb fényképe(i), e-mail címe, egyéb önként feltöltött adata, az Adatkezelővel, az általa forgalmazott termékkel összefüggésben az érintett véleménye, üzenete stb.
  • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
  • az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az adott közösségi oldalon az Adatkezelő által forgalmazott terméknek, akcióknak, az általa feltett tartalmaknak a megosztása, lájkolása és ezáltal az Adatkezelő által forgalmazott termék minél ismertebbé, népszerűbbé tétele és az Adatkezelő által hirdetett akciókról és egyéb információkról való tudomásszerzés, továbbá információ az Adatkezelő számára minőségjavítás céljából a termék minőségét, esetleges hiányosságait illetően. Ezen a felül az oldalt meglátogatók üzeneteire, kommentjeire történő válaszadás.
  • az adatkezelés időtartama: az érintett törlésre irányuló kéréséig
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Adatkezelő közösségi oldalain történő megjelenés meghiúsulása
  • adatfeldolgozó: nincs
 • adattovábbítás: az Adatkezelő nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot a közösségi oldalon kívül további harmadik személynek.
 • nemzetközi adattovábbítás: A Facebook, mint önálló adatkezelő részére
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az Adatkezelő nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

Adatkezelő ebben az esetben felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Facebook az Adatkezelőtől független, önálló adatkezelő. Ennek megfelelően az Adatkezelő Facebook, oldalán az érintett részéről önkéntesen megadott személyes adatok és az azokhoz kapcsolódó tartalmak elhelyezése, törlése, visszavonása, ill. ezen adatok kezelése tekintetében a Facebook adatkezelési szabályzata irányadó. Kérjük tehát, hogy a Facebook adatkezelési elveiről, szabályzatáról a közösségi oldal – alábbiakban hivatkozott – weboldalán keresztül szíveskedjenek tájékoztatást szerezni.

Facebook adatkezelési irányelvei:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a GDPR 32. cikk (1) bekezdése és a GDPR Preambulum (83) bekezdése alapján minden tőle telhető technikai és szervezési intézkedést meghozott és folyamatosan meghoz annak érdekében, hogy az adatkezelés kapcsán a személyes adatok védelmét a GDPR előírásainak megfelelően biztosítani tudja.

Adatkezelő olyan saját adatbiztonsági szabályzat(ok) és eljárás(ok) kialakítását végezte el, amely(ek) alkalmasak arra, hogy az általa kezelt adatok kockázati mértékének megfelelő adatbiztonságot garantálják, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés, törlés, megsemmisítés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal megakadályozására.

Adatkezelő az előző pontban felsorolt kritériumok teljesítésének érdekében az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket hozta:

 • külön erre a célra készített szoftver alkalmazása abból a célból, hogy az adatkezelő számítógépes rendszeréhez (sem a hardver, sem a szoftver eszközökhöz) az interneten keresztül ne lehessen könnyen hozzáférni
 • bizonyos személyes adatok titkosítása és/vagy álnevesítése
 • biztonsági mentések rendszeressége: meghatározott időközönként
 • a biztonsági mentések fizikailag más eszközön történő tárolása, mint ahonnan lementésre kerül
 • jelszóvédelem a számítástechnikai eszközökön
 • jelszóváltoztatás meghatározott időközönként
 • Adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó munkatársait titoktartási kötelezettség köti
 • Adatkezelő gondoskodik a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságáról, valamint arról, hogy az ilyen jellegű hibákról jelentés készüljön.

Adatkezelő amellett, hogy folyamatosan törekszik arra, hogy csak olyan adatot kezeljen, amely az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges, azokat is csak addig, amíg szükséges, különös figyelmet fordít a weboldal informatikai védelmének folyamatos fenntartására, biztosítására.

Az Adatkezelő az V. pontban felsorolt célokból és jogalap alapján kezelt adatkezelések során – ideértve azok tárolását, törlését, helyesbítését – folyamatosan gondoskodik arról is, hogy az érintettek adatainak védelmi szintje a jogszabályok szerinti elvárt mértékű legyen.

Amennyiben az adatkezelő jelen pontban felsorolt adatbiztonságot érintő törekvése ellenére bármely okból kifolyólag adatvédelmi incidens következne be az Adatkezelő az incidens súlyosságának megfelelően haladéktalanul megteszi azokat az intézkedéseket, amelyeket a jogszabályok előírnak.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén annak súlyosságától függően (amennyiben az adatsértés az érintettre magas kockázattal jár) haladéktalanul értesíti az érintetteket és az előírt 72 órán belül megteszi a Hatóság részére szükséges tartalmú bejelentést is.

Az Adatkezelő azon munkatársai, alkalmazottai, akik személyes adatokat kezelnek titoktartási nyilatkozat aláírását követően végezhetik a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feladataikat.

 1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Mi az a COOKIE/SÜTI?

A COOKIE/SÜTI egy olyan kisméretű fájl, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el az Ön számítógépen, okostelefonján, táblagépén (továbbiakban: készülékén) stb. Alkalmazásuk biztosítja, hogy a szolgáltató a felhasználó által elvárt tartalommal tudja megjeleníteni a weboldal tartalmát, (felhasználói élmény biztosítása) emellett a felhasználó böngészését hatékonyabbá tegyék, továbbá elősegítsék a felhasználó érdeklődési körének megfelelő tartalom megjelenítését, vagy pl. nyelvi beállítások, ill. audio és videó fájlok használatához (lejátszásához) is szükségesek. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. A sütik számtalan funkcióval és eltérő élettartammal rendelkeznek és nagyon sok fajtájuk ismert.

Ennek alapján megkülönböztetünk (a teljesség igénye nélkül) pl.

 1. Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalakat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.
 2. Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. Ezen sütik használata segíti a weboldalt üzemeltető Adatkezelőt az oldal rendszerének fejlesztésében, karbantartásában, teljesítményének optimalizálásában.
 3. A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.
 4. Ugyancsak vannak továbbá harmadik fél pl. egyes közösségi oldalak, mint a Facebook által létrehozott sütik, amelyek pl. lehetővé teszik a reklámok hatékonyságának nyomon követését. Ezen sütik alkalmazásával az Adatkezelő nem látja az egyes felhasználó személyes adatait. Ezeket az adatokat a Facebook tárolja és feldolgozza továbbá összekötheti az érintett felhasználói fiókjával ill. felhasználhatja reklámcéljaira a Facebook adat-felhasználási irányelvének megfelelően. Az érintett megengedheti a Facebook és annak partnerei számára a reklámok megjelenítését a Facebookon és azon kívül. Ide sorolhatjuk még a marketingsütiket, melyeket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használnak. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyenek közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsák őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalakat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C tv. (Ehtv.) 155. § (4) bekezdésére - „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni”- amennyiben nem kívánja engedélyezni a sütik elhelyezését, akkor az Adatkezelő nem helyez el sütiket az Ön készülékén. A sütik korlátozása természetesen ugyanakkor azzal jár, hogy a weboldal tartalma nem az Ön által megjeleníteni kívánt tartalommal és formában, hanem ehhez képest csupán egyfajta „korlátozott módban” lesz elérhető, emellett bizonyos funkciók egyáltalán nem, vagy csak részben lesznek elérhetők.

A sütik gyakran tárolják a weboldalakkal kapcsolatos beállításokat, mint az alapértelmezett nyelv vagy hely. A weboldalra visszalátogatva a böngésző elküldi az adott weboldallal kapcsolatos sütiket. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson.

Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. Azonban lehetőség van a böngészőkben a beállítások módosítására, amelynek hatására jóváhagyható vagy elutasítható többek között a sütik tárolására, vagy a böngésző bezárásakor azok törlésére vonatkozó kérés.

Böngészője úgy is beállítható, hogy a sütik csak az Ön beleegyezésével hozhatók létre vagy utasíthatók el általánosan. Meg kell azonban jegyezni, hogy sütik nélkül a webhely egyes tartományai korlátozottan vagy egyáltalán nem használhatók. Önnek lehetősége van a sütik alkalmazásának irányítására és szükség esetén megakadályozására úgy, hogy a böngészőket a következő módon konfigurálja:

 • Microsoft Internet Explorer
 1. Válassza ki az ’Eszközök’ menüpontot, majd az ’Internetbeállítások’ parancsot
 2. Kattintson az ’Adatvédelem’ fülre
 3. A ’Beállítások’ területen IE11 esetén a ’Speciális’ részen lehet engedélyezni a Cookie-k használatát, IE10 vagy az alatti verzióknál pedig a függőleges csúszka állításával lehet szabályozni a cookie-k használatát.

Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi linkre: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Google Chrome
 1. Kattintson a Crome menüre és válassza ki a ’Beállítások’ menüpontot a böngésző eszköztárán
 2. Kattintson a ’Speciális beállítások’ linkre
 3. Az ’Adatvédelem’ fejezetnél kattintson a ’Tartalombeállítások’ gombra
 4. Jelölje be a Cookie-k (Sütik) beállítása részen a kívánt módot
 5. Kattintson az ’Ok’ gombra
 6. Kattintson a ’Bezárás’ ikonra

Részletes információk: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop/

 • Firefox
 1. Válassza ki főmenüből az ’Eszközök’ menün belül, vagy az eszköztáron található menü ikonra kattintva a ’Beállítások’ opciót
 2. Kattintson az ’Adatvédelem és biztonság’ panelre
 3. a Tartalomblokkolás területen kapcsolja be az Egyéni opciót
 4. Sütik pontnál végezze el a kívánt beálltásokat
 5. végül nyugtázza a beállításokat.

Sütikkel kapcsolatos tudnivalók: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 • Opera
 1. Válassza ki az ’Eszközök’ menüpontot majd onnan a ’Beállítások’ opciót
 2. Kattintson az ’Adatvédelem és biztonság’ panelre
 3. A Sütik pontnál végezze el a kívánt beálltásokat
 4. Nyugtázza a beállításokat.

Részletes információk: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

 • Safari
 1. Kattintson a ’Safari’ (Eszközök) gombra, majd azon belül a ’Beállításokra’
 2. Kattintson az ’Adatvédelem’ panelre
 3. A Sütik és webhely-adatok pontnál a kívánt beállításokat el kell végezni
 4. Nyugtázza a beállításokat, majd kattintson az X-re a jobb felső sorban a menü bezárásához

Részletes leírás: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Ahogy azt az Adatkezelő jelen Tájékoztató bevezetőjében már kiemelte, az adatkezelés szabályait rögzítő releváns jogszabályok mellett a Hatóság ajánlásait, tájékoztatóit is igyekszik a lehető legteljesebb mértékben figyelembe venni. Ennek megfelelően pl. a Hatóság 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően Adatkezelő azon felhasználók számára, akik a sütik szerepéről további, bővebb információhoz szeretnének jutni javasolja, hogy keressék fel a Hatóság által ajánlott Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség http://www.youronlinechoices.com/hu/adatvedelem elérhetőség alatti weboldalát, ahol részletes és alapos tájékoztatót találnak a sütik szerepéről.

Google Analytics alkalmazása

a weboldal használja ezt az ingyenesen elérhető rendszert, amely megmutatja a felhasználók honlapböngészési szokásait, ezen belül pl. azt, hogy a látogatók honnan kattintottak át, mennyi időt töltenek a weboldalon, illetve hogy földrajzilag honnan keresték fel a weboldalt. De megtudható az alkalmazásával, hogy a látogatók hogyan érik el a weboldalt, meghatározhatók a forgalmi források (melyik böngészőből), mikor lépnek be a látogatók, belépés után hová érkeznek, a honlapon melyik oldalon milyen a visszafordulási arány stb. Erről különböző statisztikák készülnek. Mindezt szintén Sütik használatával éri el a szolgáltatást üzemeltető Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; továbbiakban: Google). Az így összegyűjtött adatok és létrehozott statisztikai adatok a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.

A Google Analytics-ről további információ elérhető az alábbi linken: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/?hl=hu

A Google adatvédelmi és általános szerződési feltételeiről a következő weboldalon tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Hotjar Annak érdekében, hogy weboldalunkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Hotjar Ltd. (www.hotjar.com) rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása optimalizáció céljából történik. Ezzel összefüggésben az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngésződben, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Weboldalunk meglátogatásával, weboldalunk használatával a következő sütik kerülnek elhelyezésre az Ön készülékén az alábbiakban felsorolt célokból és időtartamig:

Név

Szolgáltató

Cél

Típus

Lejárat

SESSIONID

.

Egyedi azonosító, amely biztosítja az aktuális böngészési folyamat alatt az oldal megfelelő megjelenítését, valamint rendelés leadásakor a megrendeléshez társításra kerül ez az egyedi azonosító.

HTTP Cookie

Munkafolyamat lezárásáig, de maximum 1 napig

SESSIONSTART

 

Az aktuális böngészési folyamat megkezdésének időpontja időbélyeg formájában.

HTTP Cookie

Munkafolyamat lezárásáig, de maximum 1 napig

cookie_consent_level

 

A weboldal megnyitásakor a Cookie-tájékoztatóban megadott cookie-kezelési beállítások tárolására szolgál.

HTTP Cookie

Munkafolyamat lezárásáig

cookie_consent_user_accepted

 

A weboldal megnyitásakor megjelenő Cookie-tájékoztató elfogadásának státuszát tárolja.

HTTP Cookie

Munkafolyamat lezárásáig

gw_cart_baddrData

 

Vásárláskor a vásárlási folyamat lezártáig itt tárolja a megadott számlázási adatokat.

HTTP Cookie

Munkafolyamat vagy a rendelés lezárásáig, de maximum 1 napig

gw_cart_daddrData

 

Vásárláskor a vásárlási folyamat lezártáig itt tárolja a megadott szállítási adatokat.

HTTP Cookie

Munkafolyamat vagy a rendelés lezárásáig, de maximum 1 napig

gw_cart_items

 

Ebben a Cookie-ban tárolódnak a kosárba helyezett termék adatai (Azonosító, mennyiség)

HTTP Cookie

Munkafolyamat vagy a rendelés lezárásáig, de maximum 1 napig

gw_cart_totalprice

 

A kosárba helyezett termék összesített vételára.

HTTP Cookie

Munkafolyamat vagy a rendelés lezárásáig, de maximum 1 napig

gw_cart_totalprodnum

 

A kosárban szereplő termék összmennyisége.

HTTP Cookie

Munkafolyamat vagy a rendelés lezárásáig, de maximum 1 napig

gw_cart_totalweight

 

A kosárban szereplő termék összsúlya.

HTTP Cookie

Munkafolyamat vagy a rendelés lezárásáig, de maximum 1 napig

CookieConsent

stuhmer.hu

Tárolja a felhasználó cookie-hoz való hozzájárulásának állapotát az aktuális domainhez

 

HTTP

1 év

stuhmer_session

stuhmer.hu

Besorolatlan

HTTP

1 nap

test_cookie

doubleclick.net

Annak ellenőrzésére szolgál, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a cookie-kat.

 

HTTP

1 nap

XSRF-TOKEN

stuhmer.hu

Biztosítja a látogatók böngészési biztonságát azáltal, hogy megakadályozza a webhelyek közötti kéréshamisítást. Ez a süti elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága érdekében.

 

HTTP

1 nap

_ga

stuhmer.hu

Egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

 

HTTP

2 év

_gat

stuhmer.hu

A Google Analytics használja a kérések arányának csökkentésére

 

HTTP

1 nap

_gid

stuhmer.hu

Egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

 

HTTP

1 nap

_hjAbsoluteSessionInProgress

stuhmer.hu

Ez a süti arra szolgál, hogy megszámolja, hogy egy weboldalt hányszor látogattak meg különböző látogatók – ez úgy történik, hogy a látogatóhoz azonosítót rendelnek, így a látogató nem regisztrál kétszer.

 

HTTP

1 nap

_hjFirstSeen

stuhmer.hu

Ez a süti annak meghatározására szolgál, hogy a látogató korábban járt-e a weboldalon, vagy új látogató-e a weboldalon.

 

HTTP

1 nap

_hjIncludedInPageviewSample

stuhmer.hu

Annak észlelésére szolgál, hogy a felhasználói navigáció és interakciók szerepelnek-e a webhely adatelemzésében.

 

HTTP

1 nap

_hjIncludedInSessionSample

stuhmer.hu

Adatokat rögzít a látogatók webhely-viselkedéséről. Ezt belső elemzésre és webhelyoptimalizálásra használják.

 

HTTP

1 nap

_hjRecordingLastActivity

stuhmer.hu

Egyedi azonosítót állít be a munkamenethez. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy statisztikai célból adatokat szerezzen a látogatók viselkedéséről.

 

HTML

 

_hjSession_#

stuhmer.hu

Statisztikát gyűjt a látogató webhelylátogatásairól, például a látogatások számáról, a webhelyen eltöltött átlagos időről és arról, hogy milyen oldalakat olvastak.

 

HTTP

1 nap

_hjSessionUser_#

stuhmer.hu

Statisztikát gyűjt a látogató webhelylátogatásairól, például a látogatások számáról, a webhelyen eltöltött átlagos időről és arról, hogy milyen oldalakat olvastak.

 

HTTP

1 év

hjViewportId

stuhmer.hu

Egyedi azonosítót állít be a munkamenethez. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy statisztikai célból adatokat szerezzen a látogatók viselkedéséről.

 

HTML

 

_fbp

stuhmer.hu

A Facebook egy sor hirdetési termék szállítására használja, például valós idejű ajánlattételt harmadik fél hirdetőitől.

 

HTTP

3 hónap

_gcl_au

stuhmer.hu

A Google AdSense arra használja, hogy kísérletezzen a hirdetési hatékonysággal a szolgáltatásaikat használó webhelyeken.

 

HTTP

3 hónap

_hjRecordingEnabled

stuhmer.hu

Ez a süti a látogató azonosítására és a hirdetések relevanciájának optimalizálására szolgál azáltal, hogy több webhelyről gyűjti a látogatói adatokat – a látogatói adatok cseréjét általában egy harmadik fél adatközpontja vagy hirdetési központja biztosítja.

 

HTML

 

pagead/1p-conversion/#

google.com

Besorolatlan

Pixel

 

pagead/viewthroughconversion/478441987

doubleclick.net

Besorolatlen

Pixel

 

tr

facebook.com

A Facebook egy sor hirdetési termék szállítására használja, például valós idejű ajánlattételt harmadik fél hirdetőitől.

 

Pixel

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az általa igénybevett adatfeldolgozókat, valamint adattovábbítás címzettjeit feltünteti az V. pontban részletesen felsorolt adatkezelési tevékenységeinél.

Adatkezelő személyes adatokat adatfeldolgozási és adattovábbítási célból a kiszállítást végző partnercég, a tárhelyszolgáltató és a könyvelést végző partner részére ad át.

Az alábbiakban felsoroljuk az adatfeldolgozás, adattovábbítás során az Adatkezelő által tiszteletben tartott azon szabályokat, amelyeket Adatkezelőként az adatfeldolgozóval is törekszik a lehető legteljesebb mértékben betartatni:

 • Az adattovábbításra az érintett önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály rendelkezése alapján kerül sor abban az esetben, ha az adattovábbítás jogalapja egyértelmű és az adattovábbítás címzettje, célja meghatározott.
 • Az adatfeldolgozással kapcsolatosan az adatfeldolgozónak adott utasításokat az Adatkezelő határozza meg, az adott utasítások jogszerűségéért is ő felel.
 • Az adatfeldolgozó a részére átadott személyes adatok tekintetében saját részre további adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhet.
 • Az adatfeldolgozó köteles betartani az Adatkezelő utasítását az adatfeldolgozásra átadott adatokra vonatkozóan.
 • Ennek megfelelően az adatfeldolgozó a részére átadott adatokat illetően önállóan érdemi döntést nem hozhat (pl. önálló döntése alapján nem törölheti az adatfeldolgozás céljából átadott személyes adatot.)
 • Az adatfeldolgozó további ún. al adatfeldolgozót csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye alapján vehet igénybe.
 • Amennyiben adatvédelmi incidens az adatfeldolgozónál következik be az adatfeldolgozó köteles azt indokolatlan késedelem nélkül jelenteni az Adatkezelőnek.
 • Adatkezelő az adattovábbítás és adatfeldolgozás során is maximálisan törekszik a GDPR előírásinak, elveinek betartására.
 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait a GDPR III. fejezete 12-22 és 34. cikkei, valamint az Infotv. 23. § (bírósághoz fordulás joga bővebben a következő X. pontban) és 25. §-ai tartalmazzák. A Tájékoztatóban az érintettek jogait a mindkét jogszabályra figyelemmel foglaljuk össze:

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy jogaik gyakorlására az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségeit használhatják.

A GDPR szerinti általános szabályok: amelyek teljesítése érdekében az Adatkezelőnek meg kell tenni a szükséges intézkedéseket

Az egyes érintetti jogok:

tájékoztatáshoz való jog: GDPR 13. és 14. cikk

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak tényét, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

továbbá ezen felül az Adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia:

 1. személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (érintett önkéntes hozzájárulása különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal ilyen különleges adatokat nem kér és nem kezel) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f)    a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiekben említett minden releváns kiegészítő információról.

emellett tájékoztatási kötelezettség terheli az Adatkezelőt:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Amennyiben a helyesbítéshez szükséges adatok az Adatkezelő rendelkezésére állnak akkor az adatok helyesbítését az adatkezelő automatikusan – külön erre irányuló kérelem nélkül is – elvégzi.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Ugyanakkor a törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem abszolút, tehát nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés szükséges:

A törléshez való jog tehát nem abszolút, ami lényegét tekintve a webáruház esetében a következő korlátokat jelenti:

  • Azoknál az adatkezeléseknél, ahol az adatkezelés jogalapja nem az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, ilyen adatkezelés történik pl. a megvásárolt termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat kiállítása, az Adatkezelő számviteli kötelezettségének teljesítése során, ahol az az adatkezelés időtartama a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év, de ilyen adatkezelésről beszélhetünk az Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén is, ahol az adatkezelés időtartama három év lesz a kötelező törvényi előírás esetén.
  • Ugyancsak e körbe sorolható pl. a webáruházban vásárlás, amikor a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése alapján a szerződésből fakadó igény elévüléséig, azaz öt évig végez adatkezelést az Adatkezelő.
  • De a törlési kérelem korlátját jelentheti az is, amikor épp a vásárlóval kapcsolatban valamilyen jogvita kapcsán jogos érdek jogalapja alapján kezel adatokat az Adatkezelő, ezért ebben az esetben sem fogja törölni erre irányuló kérelem esetén az adatokat.

Ezeknél a fentiekben felsorolt eseteknél az érintett vásárló hiába terjeszt elő törlési kérelmet, az Adatkezelő az adott törvényben rögzített időtartamig, ill. jogos érdeke pl. az igényérvényesítés lezárultáig az adott adatkezelés jogalapja alapján nem fogja teljesíteni az érintett vásárló törlési kérelmét.

Az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezeléseknél természetesen ilyen korlátok nem érvényesülnek, a törlés nem ütközik akadályba.

Amennyiben az Adatkezelő a törlés iránti kérelmet elutasítja minden esetben írásos, indoklással ellátott válasszal teszi azt.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek az adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul és automatizált módon történik.

Ugyanakkor ezen jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és kötelezettségeit.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az alábbiakon alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is:

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(ilyen jellegű adatkezelést az Adatkezelő nem végez, jelen pont csupán a teljesség igénye miatt kerül ismertetésre)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a jogosultság nem alkalmazható abban az esetben, ha a döntés:

A GDPR értelmében „profilalkotásnak” minősül a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Az érintett halálát követően GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések esetén az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető hozzáférési jogot, helyesbítéshez való jogot, törléshez való jogot, adatkezelés korlátozásához való jogot, illetve tiltakozási jogot az érintett által közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

A GDPR hatálya alá nem tartozó adatkezelések esetében a gyakorolható jogok a hozzáférési jogot, helyesbítéshez való jogot, törléshez való jogot és az adatkezelés korlátozásához való jogot jelenti.

Ha az érintett nem tett a fentiek szerinti jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult bizonyos jogok gyakorlására a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések, illetve az az alá nem eső adatkezelések tekintetében, az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogai érvényesülésnek biztosítékaként az érintett részéről benyújtott kérelmet az Adatkezelő a benyújtástól számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt ingyenesen írásban (elektronikus úton, amennyiben a kérelem is így érkezett) értesíti.

Amennyiben tehát Önnek, mint érintettnek a személyes adatainak az általunk történő kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, kérése van, kérjük, hogy a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, vagy tiltakozás iránti jogainak gyakorlása során – adatvédelmi tisztviselőnkön keresztül – forduljon bizalommal hozzánk. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az adatvédelmi előírások maradéktalan betartására ezen belül az érintettek részéről érkező kérések, kérelmek megválaszolására és az e körben felmerült esetleges problémák megnyugtató rendezésére. Az Adatkezelő megkeresésével nemcsak a lehető leggyorsabb megoldási lehetőséget biztosítjuk Önnek a felmerült konkrét adatvédelmi probléma, kérdés rendezésében, hanem egyúttal elkerülhetővé válnak a felesleges, megalapozatlan hatósági, bírósági eljárások megindításai is.

Amennyiben a kérelmének helyt adunk, abban az esetben az általunk, illetve a megbízásunkból vagy rendelkezésünk szerint eljáró adatfeldolgozó a személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza. A kérelemnek helyt adás esetén értesítjük továbbá azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedést megelőzően továbbítottuk, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

Amennyiben a kérelmét elutasítanánk, erről Önt írásban haladéktalanul tájékoztatjuk, közölve az elutasítás ténye mellett annak jogi és ténybeli indokait, és az Önt megillető jogokat (ezen belül, hogy a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja).

Önt kérelmének elutasítása esetén az alábbi jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

 1. Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll
 2. A Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.
 3. Az érintett bírósághoz is fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az Adatkezelőt, ill. a megbízása alapján eljáró adatfeldolgozót:

  • a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
  • az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
  • az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására
  • kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatkezelő adatfeldolgozójától kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatkezelő illetve az adatkezelő adatfeldolgozója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:              1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím:       1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon:         +36 (1) 391-1400

Fax:               +36 (1) 391-1410

E-mail:          ugyfelszolgalat@naih.hu

URL:             http://naih.hu

Tájékoztató az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról:

http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 1. A TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

JELEN TÁJÉKOZTATÓ szerzői jogi műnek minősül, amely után a szerzői jogi védelem kizárólag A TÁJÉKOZTATÓ KÉSZÍTŐIT ILLETI MEG. Ennek megfelelően tilos a TÁJÉKOZTATÓ KÉSZÍTŐINEK kifejezett írásos hozzájárulása hiányában jelen TÁJÉKOZTATÓ tartalmát akárcsak részben is harmadik személy részére LEMÁSOLNI, ÁTDOLGOZNI, MINTAKÉNT, SABLONKÉNT FELHASZNÁLNI, ÉRTÉKESÍTENI, vagy – IDE NEM ÉRTVE A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK SZERINTI SZABAD FELHASZNÁLÁS ESETEIT – bármilyen egyéb módon felhasználni (továbbiakban: engedély nélküli felhasználás). AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI FELHASZNÁLÁS KÖRÉBE TARTOZÓ MAGATARTÁST MEGVALÓSÍTÓ SZEMÉLY tudomásSAL BÍR ARRÓL, HOGY EMIATT A SZERZŐI JOGI JOGOSULTAK A POLGÁRI JOG SZABÁLYAI SZERINT KÁRTÉRÍTÉSI KÖVETELÉSSEL FOGNAK ÉLNI VELE SZEMBEN.

 

ADATVÉDELMI GYIK

 

AZ ADATVÉDELEMMEL, ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS LEGGYAKORIBB KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

 

 

 1. Mely jogszabályok rendelkeznek az adatvédelemről?

 

A jogforrási hierarchiában a legmagasabb rendű jogszabály az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (továbbiakban: Rendelet) A magyar jogszabályok között az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a legfontosabb. Emellett más jogszabályok is tartalmaznak adatvédelmi rendelkezéseket, mint pl. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), vagy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) illetve egyéb más, a Tájékoztató elején feltüntetett jogszabályok rendelkezései is relevánsak – részben – adatvédelmi szempontból.

.

 1. Milyen adat minősül személyes adatnak?

 

Ahogy a Rendelet definíciója is rögzíti bármilyen adat, amelyből akár közvetlen, akár közvetett módon, azonosítható az adott természetes személy. Tehát nemcsak a különböző okmányokban (személyi, útlevél, jogosítvány) szereplő adatok, hanem bármilyen más egyéb adat, amelyből az azonosítás megtörténhet. Pl. hangfelvétel, kamerafelvétel, számítógép IP címe, telefonszám, email-cím, gépkocsi rendszáma, de ide tartoznak különleges adatként pl. egy vérvételi eredmény, egy zárójelentés, vagy egy orvosi lelet adatai is.

 

Webáruházunk esetén ilyen személyes adat pl. a webáruházunkban vásárló vagy a webáruházunk hírlevelére feliratkozó természetes személynek a vásárlás a hírlevélre feliratkozás során megadott adatai (pl. neve, e-mail címe). De ugyanúgy személyes adatnak minősül az érintett (vásárló) lakcíme, vagy telefonszáma is. Ugyanakkor a gazdasági társaságok különböző adatai: név, adószám, cégjegyzékszám, székhely stb. nem tartoznak a Rendelet definíciója és hatálya alá.

 

 1. Ki számít érintettnek?

 

A Rendelet definíciója alapján: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Azaz azok a természetes személyek, akik bármilyen rájuk vonatkozó információ, adat révén beazonosíthatóvá válnak.

 

 1. Érintettként kérhetem-e a korábban megadott adataim törlését?

 

Fószabály szerint igen pl. az önkéntes hozzájárulás jogalapja alapján kezelt adatokat mindenféle korlát nélkül. Ilyen pl. a hírlevélre feliratkozás. Ugyanakkor vannak olyan adatok, amelyek kezelését az Adatkezelő nem az érintett hozzájárulása alapján hanem más jogalap pl. jogi kötelezettség címén kezeli. Ilyen pl a számlák megőrzésére vonatkozó 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése amelynek alapján a bizonylatokat nyolc évig meg kell őrizni. Így ezeket az adatokat nem lehet törölni az érintett kérésére csak a határidő leteltét követően. Más jogalapoknál sem automatikus a törlés az érintett kérésére ilyen pl. jogos érdekből történő adatkezelés, vagy pl. ha az adatkezelés szerződés teljesítése jogalap miatt szükséges.

 

 1. Biztonságban vannak-e a webáruház részére különböző okokból megadott személyes adataimat?

Igen, webáruház üzemeltetése során folyamatosan igyekszünk a Rendelet előírásait (alapelvek, jogalapok, előzetes tájékoztatási kötelezettség stb.) teljes körűen betartani. Az Adatbiztonság menüpontban (VI. pont) rögzítettek szerint az informatikai védelmet – az ott felsorolt technikai és szervezési intézkedések megvalósítását – kiemelt szempontként kezeljük a biztonságos adatkezelés megvalósítása érdekében. Az adatfeldolgozóinkkal a rendelet előírása szerint együttműködési megállapodást kötünk, saját munkatársaink közül pedig azok, akik személyes adatokat kezelnek titoktartási nyilatkozat aláírását követően végezhetik munkájukat. Természetesen a Vásárlóink személyes adatát sem ingyenesen sem visszterhesen nem adjuk át – ide nem értve a különböző hatóságok jogszerű megkereséseit – további harmadik személyeknek.

 

 1. A webáruház az általam megadott személyes adatokat továbbítja-e valakinek és ha igen miért?

 

Igen, de csak és kizárólag azoknak az adatfeldolgozóknak (partnereknek) és a szintén önálló adatkezelést végző partnercégeknek (pl. a futárszolgálatok) továbbítunk személyes adatot, akiknek a Tájékoztató V. pontjában felsorolt valamelyik jogalap alapján erre lehetőségünk, vagy kötelezettségünk van. A Tájékoztató V. pontjában minden egyes adatkezelésnél feltüntetésre kerül, hogy kinek, milyen adatot és milyen célból továbbítunk. Az adatok továbbításánál csak és kizárólag azokat az adatokat adjuk át, amelyek az adott partnernek, (pl. könyvelőnek, tárhelyszolgáltatónak, futárszolgálatnak) a feladata ellátásához szükségesek

 

 1. Milyen jogaim és jogorvoslati lehetőségeim vannak érintettként?

 

Amennyiben Önnek, mint érintettnek a személyes adatainak az általunk történő kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, kérése van, kérjük, hogy forduljon bizalommal hozzánk. Kiemelt figyelmet fordítunk nemcsak az Ön vásárlásainak a teljesítésére, hanem a minket kötelező adatvédelmi előírások maradéktalan betartására, valamint az érintettek részéről érkező kérések, kérelmek megválaszolására és az e körben felmerült esetleges problémák megnyugtató rendezésére. Megkeresésünkkel nemcsak a lehető leggyorsabb megoldási lehetőséget biztosítjuk Önnek a felmerült konkrét adatvédelmi probléma, kérdés rendezésében, hanem egyúttal elkerülhetővé válnak a felesleges, megalapozatlan hatósági, bírósági eljárások megindításai is. Az érintetteket megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a Tájékoztató IX. és X. pontjában ismertetjük kérjük, hogy alaposan olvassák át ezeket a fejezeteket.

 

 1. Mikor és milyen módon kérhetem az adataim törlését, módosítását, helyesbítését, vagy kérhetek tájékoztatást?

 

Az Tájékoztató II. pontjában megadott bármely elérhetőségeinken keresztül kérhet tájékoztatást, módosítást, helyesbítést, vagy éppen törlést.

 

 1. Van-e bármilyen költsége, vagy feltétele annak, ha kérem az adataim módosítását, helyesbítését, törlését, vagy ha csak tájékoztatást kérek arról, hogy milyen adataimat kezelik?

 

Nincs. Ezirányú kéréseit díjmentesen teljesítjük. Természetesen ezeket a jogokat sem lehet visszaélésszerűen gyakorolni (szélsőséges példával élve pl. havonta újra és újra kérni) ilyen esetekben a Rendelet lehetőséget biztosít az Adatkezelőnek adminisztratív költségek felszámítására, vagy megtagadhatja a nyilvánvalóan indokolatlan kérelem újbóli teljesítését.

 

 1. Meddig tárolják az adataimat?

 

Az adatok tárolási határideje adatkezelési célonként, jogalaponként eltérő. Az önkéntes hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatoknál az érintett visszavonó nyilatkozatának megérkezéséig. (ezt egyébként külön kiemeléssel ellátva jelezzük a IV. pontban a jogalapoknál és az V. pontban az egyes adatkezeléseknél). Ugyanakkor pl. jogi kötelezettség teljesítése jogalap esetén a konkrét jogszabályban előírt időtartamig. Ilyen jogszabály pl. Számv. tv. 169. § (2) bekezdése, vagy panasz minőségi kifogás esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése ahol 3 év az adatkezelési időtartam. Ezekben az utóbbi esetekben az érintett csak korlátozottan jogosult élni jogaival, hiszen nyilvánvalóan nem kérheti azok törlését az említett időtartamok letelte előtt.

 

 1. Ha bármilyen kérdésem, kérésem van az adataim kezelésével kapcsolatosan milyen határidőn belül kapok rá érdemben választ?

 

A Rendelet 12. cikk (3) bekezdése 1 hónapos határidőt biztosít a válaszadásra (amely határidő indokolt esetben további 2 hónappal meghosszabbítható). Webáruházunk azonban minden esetben igyekszik az 1 hónapos határidőnél rövidebb idő alatt válaszolni az érintett kérésére.

 

12. Miben tér el adatbiztonsági szempontból az Unión kívüli országokba történő adattovábbítás az Unión belüli országokba történő adattovábbítástól?

 

A Rendelet 44. cikke előírja, hogy személyes adatokat, azaz természetes személyekre vonatkozó, velük kapcsolatba hozható bármely információt, kizárólag abban az esetben lehet továbbítani az Európai Gazdasági Térség államain kívülre, amennyiben a GDPR-ban garantált védelmi szint biztosítva van.

 

A Rendelet 4 lépcsőfokot határoz meg a jogszerű adattovábbítás feltételeként.

 

Az első lépcsőfok a Rendelet 45. cikke alapján: adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján, azaz, az adott Európai Unión kívüli ország megfelelő szintű védelmet kínál-e? A jelenleg ilyen megfelelőségi határozattal rendelkező országok listája az Európai Bizottság honlapján érhető el az alábbi linkre kattintva: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_hu

 

A második lépcsőfok: a Rendelet 46-47. cikkei alapján megfelelőségi határozat hiányában akkor történhet adattovábbítás ha a címzett adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt az adatok kezelésével kapcsolatban. Pl. ide tartoznak a kötelező erejű vállalati szabályok, jóváhagyott magatartási kódexek, vagy tanúsítási mechanizmusok.

 

A harmadik lépcsőfok: amelynek alkalmazására akkor kerülhet sor, ha sem megfelelőségi határozat, sem az előző pontban felsorolt megfelelő garanciák nem állnak rendelkezésre. A Rendelet 49. cikke sorolja fel azokat a feltételeket amelyek teljesülése esetén – az első két lépcsőfoknál említett feltételek hiányában is – sor kerülhet az adattovábbításra. Az Adatkezelő a Tájékoztató V/6. és V/10. pontjaiban a webáruházat érintő adatkezelések között (kiszállítás) (hírlevél küldés) vastagon szedve emelte ki a Rendelet 49. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített – alábbiakban hivatkozott – feltételek teljesülését, amelyek jelen esetben az adattovábbítást lehetővé teszik.

 

 1. az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő - a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó - esetleges kockázatokról;
 2. az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;

 

Tisztelt Vásárlóink/Látogatóink!

 

Amennyiben adatvédelmet érintő kérdésük van és az adatvédelmi tájékoztatóban, ill. a fenti összefoglalóban nem találták meg rá a választ, forduljanak az Adatkezelőhöz az ÁSZF-ben és a Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

Szechenyi